พช.โคราช เร่งเครื่องเฟ้นหา 20 ผลิตภัณฑ์ เข้าสู่กระบวนการ KBO จังหวัด เพื่อต่อยอดสู่ดาวเด่นระดับประเทศ

พช.โคราช เร่งเครื่องเฟ้นหา 20 ผลิตภัณฑ์ เข้าสู่กระบวนการ KBO จังหวัด เพื่อต่อยอดสู่ดาวเด่นระดับประเทศ
.
.
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ เครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-based OTOP : KBO) จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ 32 อำเภอ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยใช้ทุนทางสังคม ปราชญ์ชาวบ้าน สถาบันการศึกษา ที่มีผู้เชี่ยวชาญมาเชื่อมโยงกันในการให้การสนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ให้กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และสร้างเอกลักษณ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดเพื่อสร้างจุดขายและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และท้ายที่สุดสามารถนำพาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการได้รับฟังการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ จาก 32 อำเภอ รวม 96 ผลิตภัณฑ์ และได้คัดเลือกให้เหลือ 20 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ดังนี้
1. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ที่มีศักยภาพ
2. เป็นผลิตภัณฑ์ระดับ1-3 ดาว
3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ระหว่างปี 2557-2565 ประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำกับ ผลิตภัณฑ์ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดนครราชสีมา ในปีงบประมาณพ.ศ.2563-2565
ในการนี้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายจิรบูลย์ จันปุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางจำเรียง มณีพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ในฐานะเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมฯ
.
ณ ห้องประชุมปัญจดารา 1 ชั้น 2 โรงแรมปัญจดารา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
.
#OTOPTODAYKORAT #OTOPTHAILAND #OTOP #KBO
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชุม #CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)