พช.โคราช ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ในพื้นที่อำเภอโนนไทย

พช.โคราช ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ในพื้นที่อำเภอโนนไทย
.
.

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายจิรบูลย์ จันปุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุน ตรวจสอบ และให้แนะนำการแก้ไขปัญหาการชำระเงินคืนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านวัง หมู่ 3 ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางสาวอรสา ยนจอหอ พัฒนาการอำเภอโนนไทย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโนนไทย ร่วมลงพื้นที่พูดคุยทำความเข้าใจแก่คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) หมู่บ้าน และครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อร่วมหารือกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและหาทางออกร่วมกัน และให้การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เป็นไปตามระเบียบฯ เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
ในโอกาสนี้ คณะติดตามฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนไทย ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ทุกหมู่บ้านอย่างใกล้ชิด ให้เป็นไปตามแนวทางและระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งให้มีการรายงานผลให้อำเภอ และจังหวัดทราบเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
.
ณ พื้นที่อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
.
#กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน #กข.คจ.
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD
#ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)