พช.โคราช ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2565 เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน

พช.โคราช ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2565 เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนายมานพ แสงจันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 3 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ จำนวน 67 คน เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีเนื้อหาการประชุม ประกอบด้วย
1. แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2565
2.การพิจารณาอนุมัติเงินทุนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ในการประชุมจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินให้ครบทุกพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 32 อำเภอๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 160,000 บาท
3. การสรุปบัญชีและค่าใช้จ่ายเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัดฯ
4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดย สำนักงาน ป.ป.ส.
5. การพิจารณาระเบียบคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ว่าด้วยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2565 และ
ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
#กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา #แก้ไขปัญหายาเสพติด
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)