พช.โคราช ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) พ.ศ. 2566-2570

พช.โคราช ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) พ.ศ. 2566-2570

 

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางจำเรียง มณีพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) พ.ศ. 2566-2570 เพื่อบูรณาการนโยบายเชิงพื้นที่ให้การดำเนินงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และสามารถ นำไปใช้เป็นกรอบแนวทางดำเนินการดำเนินงานและแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งการกำหนดโครงการ/กิจกรรมที่รองรับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้กลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) มีการพัฒนาสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดี่ยวกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ณ ห้องประชุมทวีทรัพย์ ชั้น 2 โรงแรมโคราช โฮเต็ล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

#จังหวัดนครราชสีมา

#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #ChangeForGood

#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay

#UNFAO #GlobalSoilPartnership

#130ปีกระทรวงมหาดไทย #60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)