พช.โคราช ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครราชสีมา (ศปก.นม.) ครั้งที่ 9/2566

พช.โคราช ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครราชสีมา (ศปก.นม.) ครั้งที่ 9/2566

 

วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครราชสีมา (ศปก.นม.) ครั้งที่ 9/2566 เพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และข้อราชการสำคัญตามภารกิจของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meeting
ในการนี้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ นำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ศจพ.อ.คง ร่วมนำเสนอผลการปฏิบัติงานขจัดความยากจนที่เป็น Best Practice ครัวเรือนตัวอย่างที่ได้รับการช่วยเหลือ จนประสบผลสำเร็จ มีอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน

ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay
#UNFAO #GlobalSoilPartnership
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)