ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ

พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางจำเรียง มณีพินิจ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวธัญลักษณ์ ชันไธสง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)