ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ

พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

 08 4874 0622

นายจิรบูลย์ จันปุ่ม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 08 1820 6065

นางจำเรียง มณีพินิจ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 08 1820 6015

นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

 08 1820 6080

นางสาวธัญลักษณ์ ชันไธสง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

 08 1820 5963

(Visited 1 times, 1 visits today)