พช.โคราช ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2565 เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน

30 พฤศจิกายน 2565 /

02:50 น.

จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเชิดชูเกียรติยกย่องหน่วยงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน2565

30 พฤศจิกายน 2565 /

02:48 น.

พช.โคราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่อำเภอโนนสูง และอำเภอสูงเนิน

26 พฤศจิกายน 2565 /

02:08 น.