โคราช ร่วมต้อนรับคณะผู้นำสตรีโลก (Group of Global Summit of Woman) ณ ศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์ และหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านธงชัย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

28 มิถุนายน 2565 /

08:00 น.

พช.โคราช ร่วมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

26 มิถุนายน 2565 /

08:00 น.