พช.โคราช ร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้บริหารระดับสูง ตามโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อการบริหารจัดการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

21 กันยายน 2563 /

14:46 น.

พช.โคราช ประชุมหารือ เตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง

18 กันยายน 2563 /

13:22 น.