พช.โคราช ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

07 พฤษภาคม 2564 /

09:00 น.

พช.โคราช ลงพื้นที่เตรียมพร้อมรับการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการกรมฯ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

05 พฤษภาคม 2564 /

10:31 น.

พช.โคราช ร่วมกิจกรรม “การจัดการความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

30 เมษายน 2564 /

13:30 น.

พช.โคราช คัดเลือกบุคคลต้นแบบเชิดชูเกียรติ และคัดเลือกคลิปวิดีโอรณรงค์การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

29 เมษายน 2564 /

09:30 น.