พช.โคราช ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี” ตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 (จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม และสุรินทร์)

19 มกราคม 2566 /

18:57 น.

พช.โคราช ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระยะต่อไป แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 32 แห่ง ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet

18 มกราคม 2566 /

18:24 น.