กรมการพัฒนาชุมชน

อำเภอปักธงชัย ดำเนินกิจกรรมเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวตาม “โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนสามารถ จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวจัดนิทรรศการแบบกระจายที่นักท่องเที่ยวสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชนได้ (วันที่ 3)

29 June 2022 /

19:25 น.