พช.ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ขยายผลครอบครัวพัฒนาเพื่อเป็นแกนนำในการน้อมนำหลังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ

19 October 2021 /

15:48 น.