ที่ นม 0019/25198 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVI-19)ลว.17ก.ย.63

18 กันยายน 2563 /

11:30 น. /

ดาวน์โหลด