ที่ นม 0019/ว 8632 (อ.เมือง,อ.ด่านขุนทด) เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมการพัฒนาชุมชน 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) (ส่วนภูมิภาค) ลว.30พ.ย.65

30 พฤศจิกายน 2565 /

21:37 น. /

ดาวน์โหลด