ด่วนที่สุด ที่ นม 0019/ว 541 (อ.เมือง,อ.สีดา) เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้าและหัตถกรรมและโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชน ลว.23ม.ค.66

23 มกราคม 2566 /

17:02 น. /

ดาวน์โหลด

ที่ นม 0019/ว 26 เรื่อง ส่งบันทึกข้อตกลง การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) “1 หมู่บ้าน กข.คจ. 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” ลว.19ม.ค.66

19 มกราคม 2566 /

16:40 น. /

ดาวน์โหลด

ที่ นม 0019/ว 456 เรื่อง โครงการการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 สร้างเครือข่ายนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคมระดับตำบล ลว.19ม.ค.66

19 มกราคม 2566 /

16:30 น. /

ดาวน์โหลด