(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddung) การซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ตามประกาศ จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 22 ก.ย.64

26 ตุลาคม 2564 /

11:39 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และบรรจุภัณฑ์ โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่าย KBO จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลว.10มี.ค.64

11 มีนาคม 2564 /

09:43 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาอาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง โครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้ ลว.2ก.ย.63

08 กันยายน 2563 /

09:50 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง โครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลว.26ส.ค.63

31 สิงหาคม 2563 /

15:15 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับจังหวัด โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.21ส.ค.63

21 สิงหาคม 2563 /

19:07 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับจังหวัด โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ลว.11ส.ค.63

11 สิงหาคม 2563 /

16:16 น. /

ดาวน์โหลด