ที่ นม 0019/ว 568 เรื่อง สำรวจข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในสังกัดที่มีคุณสมบัติหรือคาดว่าจะมีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ลว.24ม.ค.66

24 January 2566 /

09:58 น. /

ดาวน์โหลด

ที่ นม 0019/ว 567 เรื่อง ขอส่งหนังสือประชาสัมพันธ์การจัดการองค์ความรู้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน “ถอดรหัส Model การบริหารจัดการหนี้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ 2565″ลว.24ม.ค.66

24 January 2566 /

09:28 น. /

ดาวน์โหลด

ที่ นม 0019/ว 559 เรื่อง แจ้งเตือนแอปพลิเคชัน Smart BMN Plus ปลอม สำหรับจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2566-2570 ลว.23ม.ค.66

23 January 2566 /

17:35 น. /

ดาวน์โหลด