GD Catalog ระดับพื้นที่ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

บัญชีข้อมูลภาครัฐ (GOVERNMENT DATA CATALOG: GD Catalog) มีที่มาเนื่องจากปัจจุบันเรามีความตื่นตัวในเรื่องของการใช้งาน ข้อมูลขนาดใหญ่มาก (Big Data) หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างเริ่มมีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ยุคของการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อนำเอาผลการวิเคราะห์มาใช้ช่วยประกอบในการตัดสินใจหรือช่วยในการดำเนินงานของหน่วยงาน

GD Catalog คืออะไร

  • เอกสารแสดงรายการชุดข้อมูลภาครัฐ จำแนก จัดกลุ่มประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงานรัฐ
  • รวบรวมรายชื่อข้อมูลภาครัฐว่ามีข้อมูลใดบ้าง อยู่ที่ใคร รูปแบบไหน
  • สามารถสืบค้น เข้าถึง และร้องขอข้อมูลได้ตามที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลกำหนด

หน่วยงานภาครัฐ จึงเป็นต้องดำเนินการจัดทำบัญชีข้อมูลอันประกอบด้วย รายการข้อมูลและคำอธิบายข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐให้มีมาตรฐาน มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และประกาศ คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อ 4 (6) อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบ ข้อมูลที่สำคัญของภาครัฐเพื่อประโยชน์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และบูรณา การข้อมูลของหน่วยงานของรัฐอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อให้ ประซาซนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ของหน่วยงานภาครัฐนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ช่วยให้ผู้ใข้ข้อมูลในหน่วยงาน สามารถใช้บริการผ่านระบบสารสนเทศในการสืบคัน ร้องขอ เข้าถึงแหล่งที่มา ทราบถึงประเภท รูปแบบข้อมูล และเพื่อรวบรวมให้เป็นบัญชีข้อมูลภาครัฐหรือ Government Data Catalog : GD Catalog เหมือนกับสมุดหน้าเหลืองในอดีต (Yellow Pages) เพื่อให้ผู้ใข้ข้อมูลสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลสำคัญของภาครัฐที่มีบริการ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลซํ้าซ้อน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการติดตามและกำกับดูแล การจัดการข้อมูลตลอดทั้งวงจรชีวิต สามารถบูรณาการ และใช้ประโยชน์ข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะหน่วยงานผู้เป็นเจ้าของชุดข้อมูล (Data Owners) จึงได้จัดทำชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมาขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำบัญชีข้อมูลให้มีมาตรฐานของคำอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตา (Metadata) สำหรับชุดข้อมูลภาครัฐ ที่มีความสอดคล้องกัน และสามารถรวบรวมเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐกลาง ตลอดจนสามารถให้บริการข้อมูลภาครัฐแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้

 

รายการบัญชีข้อมูล GD Catalog ระดับพื้นที่ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)