คณะสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 50 คน ศึกษาดูงานศูนย์สาธิตคญาบาติก และ OTOP Place @korat

14 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น. นางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายวัลลภ ญาณอุบล พัฒนาการอำเภอปักธงชัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา โครงการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 50 คน ศึกษาดูงานศูนย์สาธิตคญาบาติก อำเภอปักธงชัย การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบาติก กลุ่ม OTOP อำเภอปักธงชัย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการพัฒนาภูมิปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์ระดับมืออาชีพ ด้วยงานศิลป์บนผืนผ้าไหมในรูปแบบของชิ้นงานที่มีอัตลักษณ์บนความหลากหลาย เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโอทอป จนกระทั่งได้กลายเป็นสินค้าขึ้นเครื่อง มีการถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นใหม่ผ่านชิ้นงานแบรนด์ คญาบาติก ที่เป็นฐานรากการสร้างอาชีพจากภูมิปัญญาสำคัญของคนในชุมชน นอกจากนี้ก็ได้เยี่ยมชม OTOP Place @korat โดย นางสาวฑัชชา ปรีดาวิจิตรกุล ประธานเครือข่าย OTOP ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชน

คณะสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 50 คน ศึกษาดูงานศูนย์สาธิตคญาบาติก และ OTOP Place @koratอำเภอปักธงชัย

(Visited 1 times, 1 visits today)