บริษัท OTOP Trader ของจังหวัดนครราชสีมา

ความเป็นมา

กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินการโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” หรือ OTOP โดยดำเนินการมาตั้งแต่ ปีพ.ศ.2544 ในการส่งเสริมให้ประชาชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชน การส่งเสริมช่องทางการตลาด ภายใต้การดูแลของกรมการพัฒนาชุมชนให้การสนับสนุน ซึ่งมีการดำเนินงานในหลายช่องทางและหลายกิจกรรม เช่น โครงการ OTOP Midyear, OTOP City, OTOP ภูมิภาค, OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน

 OTOP Trader ก็เป็นช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมเรื่องการตลาดโดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีการคัดเลือกมาจากทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 คน แล้วอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในแนวทางที่จะต้องปฏิบัติ เพื่อตอบโจทย์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องการพัฒนาสินค้า OTOP 1-3 ดาว ให้สามารถขายได้

การจัดงาน OTOP INTERTRADER THAILAND GRAND OPENNING 2016 ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันของ OTOP TRADER ทุกจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อแสดงให้เห็นถึงการรวมตัวกันของชาวโอทอปรากหญ้า (แฝก) เพื่อสร้างระบบการจัดจำหน่ายสินค้าโอทอปอย่างเป็นรูปธรรม
2. เพื่อคัดสรรสินค้าโอทอปคุณภาพ เข้าสู่รายการสินค้าโอทอปมาตรฐานของระบบการจัดจำหน่ายในนามโอทอปเทรดเดอร์ไทยแลนด์ เพื่อนำเสนอขายต่อ
–  ห้างสรรพสินค้าและโมเดิรน์เทรดในประเทศไทย
–  บริษัทท่องเที่ยวที่มีศูนย์จำหน่ายสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศ
–  ตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ อาทิ กลุ่มว่านต๋า ยักษ์ใหญ่ห้างสรรพสินค้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะมีโครงการจัดงานแสดงสินค้าร่วมกับโอทอปเทรดเดอร์ไทยแลนด์ที่สิบสองปันนาทุกปี และโครงการศูนย์แสดงสินค้าโอทอปเพื่อนักท่องเที่ยว ในโครงการว่านต๋า สิบสองปันนา และที่อื่นๆ
–  ส่งขายให้กลุ่มบริษัทต้าฉือ ผู้ประกอบการขายสินค้าระบบสมาชิกในจีน ที่มีสมาชิกหลายแสนคน
–  เปิดศูนย์โอทอปเอาท์เลท ที่นครคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
–  เพื่อนำรายการสินค้าเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั่วประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกในนามโอทอป เทรดเดอร์ไทยแลนด์
–  ร่วมกับกลุ่มจงต้าเหมิน ห้างสรรพสินค้าใน นครเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ในการสร้างระบบการค้าแบบ “โอ ทู โอ” ระบบหน้าร้านและระบบออนไลน์
–  นำระบบสินค้าเข้าสู่ระบบเว็ปไซต์อาลีบาบาของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในนามโอทอป   เทรดเดอร์ไทยแลนด์

3. สินค้าโอทอปที่ได้ถูกคัดเลือกในงานที่จะถูกนำเข้าสู่โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์โอทอป ด้านบรรจุภัณฑ์ คุณภาพการผลิต การทำการโฆษณา ผ่านช่องรายการทีวี SME ชี้ช่องรวย การจดขอมาตรฐานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น อย. ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และของประเทศอื่นๆ เพื่อความพร้อมของสินค้าโอทอปสู่สากล

4. เพื่อสร้างแบรนด์ตราสินค้า “โอทอป” ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

5. รายการสินค้าโอทอปคัดสรรจะสามารถนำมาวางจำหน่ายได้ในร้านโอทอปมินิมาร์ท ร้านโอทอปไลฟ์สไตล์ ที่สร้างโดยเครือข่ายโอทอปเทรดเดอร์ โดยมีเป้าหมายปีละ 200 สาขา ซึ่งจะดำเนินการเปิดภายในปี 2560 เป็นต้นไป ด้วยการบริหารจัดการระบบตลาดยุคใหม่ ในนามบริษัท โอทอป เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

จังหวัดนครราชสีมา มี บริษัท OTOP Trader  จำนวน ๑ แห่ง

  • OTOP Place @KORAT สถานที่ตั้ง ศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
  • ประธานกรรมการ : นางสาวฑัชชา ปรีดาวิจิตรกุล
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ มีผลิตภัณฑ์เข้าร่วมจำหน่าย จำนวน 300 ผลิตภัณฑ์ ยอดจำหน่าย  1,576,700 บาท ( ณ เดือนมิถุนายน 2560)
(Visited 1 times, 1 visits today)