ผู้ว่าฯนครราชสีมา เปิดงาน “OTOP ตลาดประชารัฐสุขใจ เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑” มีผู้ผลิต-ผู้ประกอบการ เข้าร่วมจำหน่ายสินค้ากันอย่างคึกคัก

ที่บริเวณถนนประตูชัย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ได้เปิดงาน “OTOP ตลาดประชารัฐสุขใจ เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑” โดยมีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า ได้แก่ ผัดหมี่ ส้มตำ อาหารต่างๆ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

นางสุนีย์  บุตรเนียร  พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา  ได้กล่าวรายงานว่ารัฐบาล มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ มาตั้งแต่ ปีพ.ศ. ๒๕๕๘

ซึ่งมีผู้ผลิตสินค้าชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๘๓๔ ราย  มียอดจำหน่าย ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๘ – พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงินทั้งสิ้น๖๖,๙๕๐,๑๒๙  บาท (หกสิบหกล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญในดำเนินงาน จึงได้จัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ เพื่อสนับสนุนในการจัดงาน “OTOP ตลาดประชารัฐ สุขใจ เคลื่อนที่” โดยจังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงาน 2 ครั้งๆ ละ 5 วัน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2560 ที่บริเวณถนนประตูชัย อำเภอพิมาย และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2560 ที่บริเวณศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์ อำเภอ ปักธงชัย

(Visited 1 times, 1 visits today)