ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบึงประเสริฐ ม.8 ต.พลกรัง อ.เมืองนครราชสีมา

การก่อเกิดของศูนย์เรียนรู้ฯ

         เป็นศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เนื่องจากบ้านบึงประเสริฐเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 2552  จึงใช้ศูนย์เรียนรู้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้และจัดแสดงข้อมูล  เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในการขยายผลแนวคิด แนวทางปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ให้กับคนในหมู่บ้าน  ในตำบลภายในจังหวัด  โดยการใช้ทุนที่มีอยู่ในชุมชน  และได้รับการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งจากส่วนราชการ เอกชน  สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน

ภารกิจของศูนย์เรียนรู้ฯ

1. จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของประชาชนในชุมชน
2. เป็นศูนย์สารสนเทศของหมู่บ้าน เช่น ข้อมูล จปฐ. กชช.2ค. แหล่งน้ำ กลุ่มอาชีพ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ฯลฯ รวมทั้งข่าวสาร สาระความรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เท่าทันสถานการณ์โลก
3. รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน องค์ความรู้ที่มีอยู่กระจัดกระจายในชุมชน และจัดการให้เป็นหมวดหมู่ มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม ที่ประชาชนสามารถเข้าไปสืบค้นศึกษาและ เรียนรู้ได้ทุกเวลา
4. เป็นศูนย์กลางในการจัดการความรู้ ที่ดำเนินการโดยประชาชนและเพื่อประชาชน
5. เป็นศูนย์ประสานและบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน ภาคประชาชน ได้แก่ ผู้นำ กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย ภาคเอกชน และภาคีการพัฒนาภาครัฐ
6. เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน  เป็นสถานที่ที่มีโครงสร้างเป็นอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ก็ได้ ที่มีองค์ความรู้ สามารถให้การเรียนรู้แก่ประชาชนที่ต้องการความรู้ สามารถเข้าถึงได้

วิธีการดำเนินงาน
1.ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน คนในชุมชนได้เรียนรู้ปัญหาร่วมกัน ร่วมกันค้นหาสาเหตุ วิธีการและแนวทางแก้ไข  รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
2. “เวทีประชาคม” เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการในชุมชน ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา และเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน

โครงสร้างของคณะกรรมการของศูนย์เรียนรู้ฯ

1. นายบุญส่ง ศรีกำปัง                   ประธานคณะกรรมการฯ
2. นายจักรพงษ์   สุวรรณปักษ์        รองประธานฯ
3. นายธนวรรธน์  จิพรพัชรศิริ          คณะกรรมการ
4. นายประเสริฐ โปสันเทียะ            คณะกรรมการ
5. นายอุ้ย  ชีพันดุง                       คณะกรรมกร
6. นายสอน ศรีกำปัง                     คณะกรรมการ
7. นางจำปี คงแสนแก้ว                  คณะกรรมการ
8. นายวีระศักดิ์  แผนสันเทียะ         คณะกรรมการ
9. นางประทีป  สุกำปัง                   คณะกรรมการ
10. นายจักรพงษ์  สุวรรณปักษ์        คณะกรรมการ
11. นายสนั่น  ใจชอบสันเทียะ         เลขานุการ

            ที่ปรึกษาของคณะกรรมการของศูนย์เรียนรู้ฯ  ได้แก่  พัฒนาชุมชน  เกษตร  กศน.  อบต.  สาธารณสุข  และโรงเรียนบ้านบึงตะโก

ระเบียบข้อบังคับ กติกาของศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านบึงประสริฐ              

1.การให้บริการของศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบึงประเสริฐ 

                        .  เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ
.  ให้บริการตั้งแต่เวลา  
09.00 น. – 19.00 น.
2. การดูแลศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบึงประเสริฐ
– 
จัดเวรให้คณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันทุกวัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ หากมีธุระจำเป็นให้มอบหมายตัวแทนมาอยู่เวรดูแลแทนทุกคน
3. การบำรุงรักษาศูนย์เรียนรู้ชุมชน

• จัดทำตู้รับเรื่องราว / ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ
• ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เครื่องมือ ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ ฯลฯ ทุก 3 เดือน
• ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อกำหนดวิธีการปรับปรุง บำรุงรักษาในส่วนที่ชำรุด สึกหรอ ให้พร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้รับบริการให้เกิดความประทับใจ

การพัฒนาศูนย์เรียนรู้

            1. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้  จัดทำเอกสารองค์ความรู้  จัดบอร์ดนิทรรศการ  การนำเสนอแผนที่จุดเรียนรู้ การจัดหาอุปกรณ์
2. แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์เรียนรู้ฯ  โดยบูรณาการจากองค์กรต่างๆในชุมชน
            3.  กำหนดจุดเรียนรู้ต่างๆในชุมชนและกิจกรรมในศูนย์
4.  การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้  กำหนดระเบียบ
5.  การจัดทำเวทประชาคม  เพื่อเป็นเครื่องมือให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมตัดสินใจ  ในกระบวนการพัฒนาฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)