OTOP Trader ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอำเภอโนนแดง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 OTOP Trader จ.นครราชสีมา ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดย นางศิริพร ฤทธิสนธิ์ พัฒนาการอำเภอโนนแดง และคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโนนแดง เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์ Otop Place @Korat และซื้อสินค้า OTOP

 

(Visited 1 times, 1 visits today)