บริการแพลตฟอร์ม Traffy Fondue

ที่มา

ด้วย จังหวัดนครราชสีมา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเมืองนครราชสีมา และคณะทำงานจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาเมืองโดยการใช้แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue จังหวัดนครราชสีมาขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานกรรมการ และมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และสถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการ และคณะทำงานด้านต่างๆ และ จังหวัดนครราชสีมา ได้นำแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue ซึ่งพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหาเมืองทั้งด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ นำไปสู่การเปลี่ยนผ่านตามนโยบายโคราชเมืองอัจฉริยะ ประชาชนอยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืน เสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นพลเมืองในการคิด ทำ และแก้ไขปัญหาของชุมชนภายใต้วิถีประชาธิปไตย ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดเมืองน่าอยู่ เมืองสะอาด ปลอดภัย และเป็นเมืองที่มีพื้นที่สร้างสรรค์

 

ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม Kick Off “KORAT Traffy Fondue พบปัญหาแจ้งได้ ง่ายนิดเดียว” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการรับเรื่องแจ้งจากประชาชนผ่านไลน์ @TraffyFondue หรือลิงค์ https://lin.ee/nwxfnHw ขึ้น

QR Code หน่วยงานต่างๆ

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

สนง.ป.ป.ท.

(Visited 1 times, 1 visits today)